admin
เข้าสู่ระบบ
โรงพยาบาลโนนนารายณ์
เข้าสู่หน้าเวบ
โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์
เข้าสู่หน้าเวบ
โรงพยาบาลพนมดงรัก
เข้าสู่หน้าเวบ
โรงพยาบาลกาบเชิง
เข้าสู่หน้าเวบ
โรงพยาบาลปราสาท
เข้าสู่หน้าเวบ
โรงพยาบาลบัวเชด
เข้าสู่หน้าเวบ
โรงพยาบาลลำดวน
เข้าสู่หน้าเวบ
โรงพยาบาลสังขะ
เข้าสู่หน้าเวบ
โรงพยาบาลสำโรงทาบ
เข้าสู่หน้าเวบ
โรงพยาบาลศีขรภูมิ
เข้าสู่หน้าเวบ
โรงพยาบาลสนม
เข้าสู่หน้าเวบ
โรงพยาบาลรัตนบุรี
เข้าสู่หน้าเวบ
โรงพยาบาลชุมพลบุรี
เข้าสู่หน้าเวบ
โรงพยาบาลท่าตูม
เข้าสู่เวบ
โรงพยาบาลจอมพระ
เข้าสู่เวบ
โรงพยาบาลสุรินทร์
เข้าสู่เวบ
โรงพยาบาลศีรณรงค์
ยังไม่มีข้อมูล
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 3 คน  
  วันนี้ 41 คน  
  เดือนนี้ 342 คน  
  ปีนี้ 1308 คน  
  ทั้งหมด 75015 คน  
Untitled Document
กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ หัวข้อ
1 ประชุมทันตบุคลากรจังหวัดสุรินทร์ วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 (10-05-2561)
2 ประชุมทันตบุคลากรจังหวัดสุรินทร์ วันที่ 5 เมษายน 2561 (05-04-2561)
3 รายงานการสำรวจทันตสาธารณสุข ปี 2559 ฉบับสมบรูณ์ (29-03-2561)
4 ประชุมคัดกรองมะเร็งช่องปาก วันที่ 18 มกราคม 2561 โรงแรมทองธารินทร์ (17-01-2561)
5 อสม.เชี่ยวชาญ สาขาทันตสุขภาพ (23-11-2560)
6 ประชุมทันตบุคลากรจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 2/2561 (21-11-2560)
7 รายงานการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพจังหวัดสุรินทร์ ปี2560 (21-11-2560)
8 ไฟล์นำเสนอประชุมทันตบุคลากรวันที่ 13 กค 60 (21-07-2560)
9 แบบฟอร์มลงข้อมูลชมรมผู้สูงอายุด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก (21-11-2559)
10 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ปี 2559 รอบที่ 2 (ตัวชี้วัด PA ฟันเทียมพระราชทาน) (21-07-2559)
11 ประชาสัมพันธ์ประชุมชมรมทันตสาธารณสุขแห่งประเทศไทย (21-07-2559)
12 รายงานการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากตามกลุ่มอายุ ระดับอำเภอ - จังหวัดสุรินทร์ ปี พ.ศ. 2558 (23-03-2559)
13 คะแนนตัวชี้วัดงานบริการสุขภาพช่องปาก ปี 2558 (11-09-2558)
14 สื่อทันตสาธารณสุข (19-06-2558)
15 รายงานการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปาก (14-11-2557)
16 ไฟล์สำหรับรีย์ข้อมูลการสำรวจทันตฯตามกลุ่มอายุ (24-07-2557)
17 ประชุมทันตบุคลากรจังหวัดสุรินทร์ 23 ก.ค.57 (เรื่องข้อมูล) (23-07-2557)
18 คตค.และแนวทาง โดย หมอนิติโชติ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗. (18-06-2557)
19 OHSPเสนอ สธน. นครชัยบุรินทร์ รอบ ที่ˆ 2-2557] (18-06-2557)
20 สไลด์ ประชุมวันที่ 13 มิถุนายน 2557 (12-06-2557)
21 แนวทางการดำเนินงานในโรงพยาบาล (08-04-2557)
22 แนวทางการดำเนินงานทันตสาธารณสุขในรพ.สต (08-04-2557)
23 แนวทางปึ57 (08-04-2557)
24 แบบรายงานเฉพาะกิจงานทันตฯตามกลุ่มวัย (ล่าสุด)วันที่ 23 ก.ค.57 (08-04-2557)
25 เอกสารประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเด็กไทยฟันดี วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2557 (11-03-2557)
26 OHSP จงหวัดสุรินทร์ (23-01-2557)
27 บรรยายวิชาการอาจารย์มหิดล 24 ธันวาคม 2556 (24-12-2556)
28 รายงานการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากตามกลุ่มอายุระดับอำเภอ-จังหวัดสุรินทร์ปี พ.ศ.2556 (12-12-2556)
29 ตัวชี้วัด (16-10-2556)
30 งานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนสุขภาพ (15-10-2556)
31 แผนงานยุทธศาสตร์สุขภาพกระทรวงสาธารณสุข ด้านส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ปี 2556 และOral service plan นครชัยบุรินทร์ ปี 2556 (26-09-2556)
32 เอกสารประกอบการประชุม (หมอกิติวุฒิ ห่อทอง) (11-07-2556)
33 กิจกรรมรณรงค์ “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง” (09-07-2556)
34 ประชาสัมพันธ์ ประกวดนวัตกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ประจำปี 2556 (09-07-2556)
35 แนวทางการบันทึกข้อมูลเวชระเบียนการให้บริการสุขภาพช่องปาก(ทพ.กิติวุฒิ ห่อทอง) (04-07-2556)
36 สรุป OHSP จังหวัดสุรินทร์ (04-07-2556)
37 ผลงาน On Top (25-06-2556)
38 แผนทันตสุขภาพ เขต ด้านทันตสาธารณสุข กรอบเพื่อดำเนินการปีงบประมาณ 2557 จากที่ประชุม 5-7 มิถุนายน 2556 โดยสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย (13-06-2556)
39 แจ้งกำหนดการ การประกวดเครือข่าย (27-05-2556)
40 สาธารณสุข สมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนตำแหน่งทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ใน รพช (ด่วนมาก ภายใน 5 มิถุนายน 2556) (16-05-2556)
41 แผนยุทธศาสตร์สุขภาพช่องปากประเทศไทย พ.ศ.2555-2559 วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 (08-05-2556)
42 แบบสอบถามโครงการวิจัยเรื่องการประเมินผลการดำเนินการจัดบริการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปาก (02-05-2556)
43 ใบตอบรับและรายชื่อทันตแพทย์พี่เลี้ยง (30-04-2556)
44 แผนพัฒนาทันตสาธารณสุข ปี 2557-2560 (26-04-2556)
45 แนวทางการดำเนินงานทันตสาธารณสุข ประจำปี 2556 (22-04-2556)
46 รายละเอียดตัวชี้วัดงานทันตสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ปีงบประมาณ 2556 (13-03-2556)
47 เกณฑ์โบนัสคุณภาพทันตสาธารณสุข เขต 9 นครชัยบุรินทร์ ปี 2556 (05-03-2556)
48 รายการวัสดุทันตกรรมซื้อร่วมจังหวัดสุรินทร์ปี 2556 (05-03-2556)
49 ข้อมูลการนำเสนอ OHSP จากการประชุมทันตบุคลากร 15 กุมภาพันธ์ 2556 (05-03-2556)
50 เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี (27-02-2556)
51 แบบสรุปรายงานสุขภาพช่องปากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/เด็กอนุบาล (14-02-2556)
52 แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพกลุ่มเด็กปฐมวัยและโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม ปี 2556 (25-01-2556)
53 แบบฟอร์มข้อมูลศูนย์เด็ก (25-01-2556)
54 ระบบการตรวจราชการและนิเทศงาน (22-01-2556)
55 นโยบายปลัดกระทรวง (22-01-2556)
56 แบบรายงานสายใยรัก (21-01-2556)
57 เกณฑ์ รพ.สต. ดีเด่น (21-01-2556)
58 สื่อด้านทันตสาธารณสุข (03-01-2556)
59 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (03-01-2556)
60 กลุ่มเด็กวัยเรียน (26-12-2555)
1